REGULAMIN

ŚCIĄGNIJ REGULAMIN


Regulamin uczestnictwa w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych (16-17.09.2017r.)

ZASADY OGÓLNE:
 1. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego i organizowane przez katolicką wspólnotę Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu.
 2. Zapisy na Rekolekcje odbywają się przez formularz, znajdujący się na stronie www.powolanidowolnosci.pl, do dnia 10 września 2017 lub do momentu wyczerpania limitu uczestników.
 3. Uczestnicy nie mają możliwości wyboru miejsc siedzących. Miejsca siedzące przydzielane są odgórnie przez organizatorów Rekolekcji wg kolejności zgłoszeń.
 4. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty na pokrycie kosztów uczestnictwa w Rekolekcjach jest jednoznaczne z pełnym i aktywnym udziałem w Rekolekcjach oraz akceptacją regulaminu.
 5. W Rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie.
 6. Jest możliwość opuszczania i powrotu do obiektu podczas trwania Rekolekcji w dowolnym momencie. Za każdym razem należy okazać bilet osobom pilnującym wejścia.
 7. Na całym terenie Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania narkotyków w każdej postaci, wnoszenia ostrych przedmiotów, broni, materiałów wybuchowych, szklanych butelek i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu Uczestników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób zaproszonych do wygłoszenia konferencji w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Rekolekcji wg podanego planu (zdarzenia losowe, w tym przyjazd jednego z ojców Antonello Caddedu lub Henrique Porcu z przyczyn niezależnych od organizatora).
 9. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 10. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Rekolekcji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
 11. Organizatorzy Rekolekcji nie pośredniczą w organizacji noclegów.
 12. Na terenie obiektu będą stoiska, na których będzie można nabyć książki religijne oraz upominki o tematyce religijnej.
 13. Na terenie obiektu będzie istniała możliwość zakupienia wody i wybranych podstawowych artykułów spożywczych
 14. Ofiary zebrane podczas Eucharystii będą przeznaczone dla rekolekcjonistów oraz na cele ewangelizacyjne wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu.


  PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE I BEZPIECZEŃSTWA
 15. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest na terenach MTP:
  używanie ognia otwartego w pawilonach i na terenach otwartych
  składowanie i stosowanie środków pirotechnicznych w pawilonach,
  gromadzenie i przechowywanie w pawilonach i na terenach otwartych, na stoiskach i poza nimi: materiałów palnych, substancji chemicznych palnych lub wybuchowych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
  używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,
 16. Zabrania się, bez wcześniejszego uzgodnienia z Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej MTP, przywożenia, składowania i eksploatowania w pawilonach targowych i na terenach otwartych: balonów, butli gazowych i innych urządzeń napełnianych gazem palnym.
 17. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w pawilonach lub na terenach otwartych należy natychmiast zgłosić Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej lub innemu pracownikowi Wydziału Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu MTP za pośrednictwem telefonu alarmowego 61 869 2112 lub centrali monitoringu 61 869 2424 albo znajdującemu się w pobliżu Koordynatorowi Rejonu lub pracownikowi Biura Organizatora Targów.
 18. Zauważony pożar, niebezpieczny przedmiot (broń, środek pirotechniczny) lub substancję (np. plama żrącej substancji) albo inne zagrożenie bezpieczeństwa (np. pozostawiony bez opieki bagaż, porzucony pakunek) w pawilonach lub na otwartych terenach MTP należy natychmiast zgłosić Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej lub innemu pracownikowi Wydziału Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu MTP za pośrednictwem telefonu alarmowego 61 869 2112 lub centrali monitoringu 61 869 2424 albo bezpośrednio Państwowej Straży Pożarnej – przy użyciu ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) lub telefonu alarmowego : 112 lub 998 .
 19. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej, Kierownikowi lub innemu pracownikowi Wydziału Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu MTP, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
 20. W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb MTP albo służb specjalistycznych, nakazujących opuszczenie pawilonu lub terenu MTP. Kosztami ewakuacji zostaną obciążone osoby, które spowodowały zagrożenie.


  ZASADY DOTYCZĄCE BILETÓW I PŁATNOŚCI
 21. Ceny biletów:
  – osoby dorosłe (ur. przed 01.01.2001r.) – 100 zł
  – dzieci (ur. w latach 2001-2012) – 65 zł
  – dzieci poniżej 4 roku życia (ur. 01.01.2013r. i później) – wstęp darmowy, bez miejsca siedzącego
  – osoby duchowne i zakonne – dobrowolna ofiara.
 22. Nie są przewidziane żadne dodatkowe ulgi poza opisanymi powyżej. Prosimy o nabywanie biletów zgodnie z powyższymi wytycznymi.
 23. Promocje:
  – rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci płacących za bilet) nabywają wszystkie bilety w cenie 65 zł
  – grupy od 30 osób dostają zniżkę 5% od ceny biletów za każde 30 osób;  maksymalna zniżka wynosi 25% dla grup od 150 osób.
 24. Ceny nie zawierają posiłków. Jest możliwość wykupienia obiadu (sobota/niedziela) w cenie 15,00 zł / dzień i kolacji w sobotę w cenie 10,00 zł.
 25. Posiłki będą wydawane na podstawie jednorazowych bonów, wykupywanych niezależnie od biletów na Rekolekcje.
 26. Bilety i bony na posiłki będą wysyłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail w formacie gotowym do wydruku. Wysyłka będzie prowadzona od 1 sierpnia 2017, po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
 27. Istnieje możliwość wysłania biletu do uczestnika drogą elektroniczną na podany adres e-mail (bez opłat), przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej (dopłata 3zł) lub odbioru osobistego na spotkaniach Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu (bez opłat)
 28. Każdy bilet będzie posiadał unikalny numer identyfikujący oraz dokładne oznaczenie miejsca, na które został wykupiony (sektor, rząd i numer miejsca). 
 29. Wejście na halę w  trakcie Rekolekcji jest możliwe wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
 30. Bilety są imienne. Po odebraniu biletów przez zamawiającego, nie mogą one zostać przekazane osobom trzecim, w razie potrzeby przekazania innej osobie należy skontaktować się z organizatorem.
 31. Płatności można dokonać osobiście na spotkaniach wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu lub jako wpłatę bądź przelew na podane konto bankowe.
 32. Przy zapisach przez formularz, wpłaty należy dokonać przelewem nie później niż 7 dni po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o płatnościach, a osoby zapisane po 3 września najpóźniej do dnia 11 września (poniedziałek).


  ZWROTY I REKLAMACJE
 33. Zamówienie biletów może być anulowane tylko do momentu wykonania przelewu należnej kwoty. Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości wycofania zamówienia i zwrotu opłaty za bilet.
 34. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. (W przypadku odwołania Rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpi zwrot 75% wpłaty).
 35. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną, tylko i wyłącznie z adresu email podanego podczas zgłaszania zamówienia.
 36. Reklamacje telefoniczne nie będą przyjmowane. Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać wykonane drogą elektroniczną.
 37. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Decyzja o uznaniu reklamacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłoszeniu zamówienia.
 38. W sprawie niejasności dotyczących przebiegu procesu reklamacji można kontaktować się z organizatorem poprzez adres e-mail: sekretariat@powolanidowolnosci.pl

Organizator Wspólnota Przymierze Miłosierdzia z Poznania


ŚCIĄGNIJ REGULAMIN